Choke Hold

A woman starts Brazilian Jiu Jitsu classes as a way to seek freedom from an abusive relationship.